fbpx

Dzień dobry, Witamy,
Jeśli trafiłeś na tę stronę, to znaczy, że ważne są dla Ciebie zasady dostarczania przez nas newslettera z ofertami wysyłanymi na Twój e-mail i/lub numer telefonu.
W Regulaminie, który znajdziesz poniżej, znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Zapoznaj się z nimi, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących Regulaminu, zapraszamy do kontaktu z nami pisząc na adres e-mail: info@alter.edu.pl

REGULAMIN NEWSLETTERA

§1 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy
Usługi i treści cyfrowe udostępniane w zamian za zapis na newsletter z informacjami marketingowymi/handlowymi wysyłanymi na Twój e-mail lub/i numer telefonu świadczone są przez Barbarę Galt prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Alter- Barbara Galt, właścicielkę marki ALTER – Szkoła Angielskiego Online prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Alter- Barbara Galt, NIP 8811405769, REGON 384575668, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Polna 30, 46-053 Suchy Bór,(dalej jako Usługodawca).
We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: info@alter.edu.pl lub telefonicznie: +48 506 09 5555.
Słownik pojęć znajduje się w §10 niniejszego Regulaminu.

§2 Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera
1. Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail i/lub numer telefonu.
2. W ramach Newslettera udostępniane są informacje handlowe i marketingowe, w tym informacje o ofertach, zniżkach, aktualnych promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.
3. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest usługa, m.in. bezpłatna lekcja próbna lub bezpłatna rozmowa on-line, dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu i dołączenie do spotkania on-line w ramach lekcji próbnej. Organizator skontaktuje się z Tobą w celu określenia terminu lekcji próbnej. Szczegółowe zasady określa „Regulamin lekcji próbnych i rozmów on-line”
4. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości.
5. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera
1. Dostęp do Newslettera możesz uzyskać nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail, numeru telefonu, imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych.
2. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:
• podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu,
• zaakceptuj Regulamin newslettera (i dodatkowo Regulamin zajęć próbnych i rozmów on-line – w przypadku gdy zapis następuje w celu m.in. skorzystania z ww. nieodpłatnej formy współpracy)
• potwierdź swój adres e-mail – w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do usługi /treści cyfrowej zostaje zawarta z chwilą:
• wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku nieodpłatnego dostępu),
• z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do treści cyfrowej/usługi (w przypadku odpłatnego dostępu i rezygnacji z zapisu na Newsletter).
4. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Usługodawcy.
5. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:
• kliknij przycisk „Wypisz się”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk analogiczny lub
• skontaktuj się z Usługodawcą.

§4 Warunki techniczne
1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
2. W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest posiadanie:
• aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
• aktywnego konta poczty elektronicznej;
• aktualnego narzędzia/ programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
• konta na platformie społecznościowej , np. Meta (Facebook) w przypadku, gdy z opisu treści cyfrowej wynika, iż będzie udostępniona m.in. na dedykowanej grupie,
4. W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz o tym poinformowany. Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku gdy konieczne jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i treści cyfrowych z Umową.

§5 Reklamacja
1. Jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w przypadku usługi płatnej) albo odstąpić od umowy.
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do komunikacji.
4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
5. Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści cyfrowej zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b ustawy).

§6 Odstąpienie od Umowy
1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
2. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§7 Prawa autorskie i licencje
1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§8 Dane osobowe
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:
2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
a) Podając e-mail wyrażają Państwo zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
b) Podając nr telefonu wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego w formie SMS i w formie połączeń telefonicznych.
3. Dodatkowo, dane niezbędne do zawarcia i realizacji usługi newslettera, będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
4. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę. Podając e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podając nr telefonu wyrażasz Państwo zgodę na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego w formie SMS i w formie połączeń telefonicznych. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej lub odpowiadając na wiadomość..
8. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie udostępniającej program do zarządzania szkoła (CRM), firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, agencji reklamowej, wirtualnej asystentce, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym, platformie szkoleniowej, platformie do obsługi klientów, innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Twoje dane mogą być przekazane:
• Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
• HubSpot, 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141, USA
• Dropbox International Unlimited Company One Park Place Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin,
• Canva, 110 Kippax St Level 1 Surry Hills, NSW 2010 Australia
• SMS API LINK Mobility Poland sp. z o. o. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice
8. Usługodawca korzysta z programu Mailerlite oraz HubSpot do wysyłki Newslettera udostępnianego przez MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland oraz HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA oraz SMS API firmy LINK Mobility Poland sp. z o. o. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice i/lub Act w celu wysyłania automatycznych smsów.
9. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy oraz https://legal.hubspot.com/privacy-policy
10. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
11. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu z nami celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§9 Postanowienia końcowe
1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się do:
• stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
• wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
• powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
• lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach konsumenta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.02.2024r.

§10 Słownik pojęć
1. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości;
2. Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;
3. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
4. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej ( e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
5. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;
6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych;