798 506 585

Definicje

Organizator: Organizatorem zajęć/lekcji językowych przez Internet jest firma Alter – Barbara Galt, zarejestrowana przy ul. Polna 30, Suchy Bór k/Opola, 46-053, NIP 8811405769

Uczeń/kursant: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła zajęcia językowe.

Cennik: cennik zajęć językowych przez Internet podany na stronie https://alter.edu.pl/cennik , zawiera on opłaty za pojedyncze zajęcia indywidualne o długości 45 lub 60 minut (+/- 4minuty).

 1. Zakres świadczonych usług

1.1. Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe zajęcia z języków obcych przez Internet. Zajęcia odbywają się przez cały rok kalendarzowy.
1.2. Każdemu uczniowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora, przysługuje prawo do skorzystania z darmowego spotkania próbno-organizacyjnego (zwanego dalej: rozmową poziomującą oraz lekcją próbną), podczas którego prezentowany jest m.in. sposób prowadzenia zajęć. Rozmowa poziomująca trwa ok 10-15 minut. Lekcja próbna trwa od 20 do 60 minut. W trakcie lekcji próbnej lektor poznaje ucznia i jego potrzeby, aby móc dostosować tematykę zajęć, sposób nauczania oraz wykorzystane materiały do jego indywidualnych potrzeb.
1.3. Każde zajęcia prowadzone są przez Internet przez lektora języka obcego.
1.4. Za rozpoczęcie zajęć uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie lektor rozpocznie rozmowę z uczniem przez komunikator Zoom lub inny.
1.5. Jednostka lekcyjna (zajęcia) trwa 45 lub 60 minut (+/- 4 minuty) z wyłączeniem zajęć, których długość była zwiększana lub zmniejszana podczas indywidualnych ustaleń z uczniem.
1.6. Organizator zawiera z uczniem umowę ustną na przeprowadzenie zajęć języka obcego przez Internet z wybranym lektorem w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na zajęcia jest dokonanie płatności.
1.7. Organizator zastrzega możliwość utworzenia grupy tylko w przypadku zgłoszenia się co najmniej 3 osób w danej grupie. Grupy nie mogą mieć więcej jak 5 kursantów.

 1. Materiały dydaktyczne

2.1. Szkoła ALTER udostępnia uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat.
2.2. Uczeń może zakupić dodatkowe podręczniki, słowniki itp. na własny użytek po ewentualnym wskazaniu ich przez lektora. Materiały te mogą służyć jako uzupełnienie zajęć przez Internet.
2.3. W czasie trwania zajęć wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci Internet, za te materiały uczeń także nie ponosi żadnych kosztów.
2.4. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą wirtualnej klasy, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

 1. Terminy zajęć

3.1. Terminy zajęć (dni tygodnia, godziny) każdego ucznia ustalane są indywidualnie z lektorem. Pory zajęć są stałe.

3.2. W przypadku zajęć w parach lub grupach zajęcia rozpoczynają się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z jednym z uczestników zajęć grupowych, bez konieczności oczekiwania na pozostałych uczniów.

3.3. Spóźnienia ucznia oraz lektora

3.3.1. Spóźnienie ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli lektor nie zastanie ucznia o umówionej godzinie w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, zajęcia uznaje się za przeprowadzone. Wyjątek mogą stanowić sytuacje zajęć indywidualnych, gdy uczeń poinformuje lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie zajęć w późniejszym terminie. Rozpoczęcie zajęć w późniejszym terminie nie oznacza jednak ich przedłużenia. Zajęcia kończą się wtedy o ustalonej wcześniej porze.
3.3.2. Spóźnienie lektora: czas spóźnienia lektora doliczany jest do czasu zajęć lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnych zajęć. Jeżeli lektor nie stawi się na zajęcia do piętnastu minut od momentu zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, uczeń ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnych zajęć zamiast tych. Uczeń nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu lektora należy niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail info@alter.edu.pl.

3.4. Uczeń indywidualny może prosić lektora lub Organizatora o stałą lub chwilową zmianę rozkładu zajęć. Możliwość taka przysługuje uczniowi raz w miesiącu. Szkołę należy poinformować o chęci zmiany najpóźniej na 7 dni przed jej planowaniem. Zgoda szkoły zależy od dostępności lektora. W przypadku braku wolnych terminów Organizator zapewni uczniowi zastępstwo.

 1. Zmiany terminu zajęć, przekładanie zajęć uczniów indywidualnych

4.1. Każdy uczeń indywidualny ma prawo do bezpłatnego przełożenia zajęć na inny termin po podaniu przyczyny.
4.2. Chęć przełożenia zajęć należy zgłosić Organizatorowi mailowo lub telefonicznie (nie SMS!) najpóźniej na 24 godziny przed przekładanymi zajęciami..

4.3. W przypadku nagminnego przekładania zajęć (powyżej 2 razy w miesiącu lub 5 razy w semestrze, w przypadku niestawienia się na zajęcia bez wcześniejszego ich odwołania lub próby przełożenia zajęć tego samego dnia czy też na krótko przed jej planowanym rozpoczęciem Organizator ma prawo potraktować te zajęcia jako odbyte. Wtedy uczeń ponosi jej koszty.
4.4. Każde przełożone zajęcia muszą zostać odpracowane w ustalonym z lektorem, dogodnym dla obydwu stron terminie w ciągu 7 dni licząc od momentu ich przełożenia.
4.5. Odrabianie zajęć może także odbyć się poprzez przedłużanie jednych, dwóch lub więcej kolejnych zajęć o odpowiednią ilość minut (np. 15, 20, 30 minut).

4.6. Lekcji grupowych nie można przełożyć ani odwołać, chyba że cała grupa podejmie taką decyzję jednomyślnie i poinformuje o tym organizatora conajmniej 7 dni przed planowaną lekcją..

 

 1. Płatności

5.1. Płatności dokonywane są przez system DotPay.
5.2. Po odbyciu „darmowej lekcji próbnej” i zapisaniu się na regularne zajęcia uczeń otrzymuje od Organizatora dokładne dane do płatności. Informacje wysyłane są za pomocą poczty e-mail.
5.3. Natychmiast po otrzymaniu linka do płatności lub w terminie 5 dni uczeń powinien opłacić zajęcia za cały miesiąc kalendarzowy z góry licząc od dnia, kiedy odbędą się pierwsze zajęcia, np. jeżeli uczeń rozpocznie zajęcia w połowie miesiąca, płaci tylko za zajęcia, które odbędą się w tym miesiącu.
5.4. Na początku każdego kolejnego miesiąca Organizator podaje ilość zajęć. Kwota do zapłaty liczona jest na podstawie informacji o ilości zajęć w danym miesiącu kalendarzowym. Uczeń dokonuje płatności z góry za cały miesiąc kalendarzowy.

 1. Wymagania systemowe

6.1. Aby wziąć udział w zajęciach językowych przez Internet, uczeń powinien posiadać:

 1. a) komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
 2. b) zainstalowany komunikator Zoom (optymalnie najnowsza wersja),
 3. c) zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (optymalnie najnowsza wersja) z aktualną wersją wtyczki Java.
 4. d) w miarę możliwości także słuchawki z mikrofonem

 

 1. Rezygnacja z zajęć

7.1. Zajęcia są ciągłe, grupowe są tworzone przy minimum 3 osobach w grupie. Zajęcia odnawiają się automatycznie na kolejny miesiąc. Uczniowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć z zachowaniem 20 dniowego okresu wypowiedzenia, najlepiej do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację. Rezygnacja z zajęć możliwa jest tylko po wykorzystaniu wpłaconej kwoty, czyli po zakończeniu opłaconego miesiąca kalendarzowego.

7.2. Uczeń powinien poinformować Organizatora o chęci rezygnacji z kursu wysyłając wiadomość na adres e-mail info@alter.edu.pl.
7.3. Płatność za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona przelewem na konto podane przez ucznia w terminie do 14 dni od momentu rezygnacji z kursu. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o ewentualne koszty transferu (np. międzynarodowego), zgodnie z cennikiem poszczególnych banków.

 

 1. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne

8.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie lektora, uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia zajęć w ilości równej ilości zajęć, które nie odbyły się z powodu tych problemów.
8.2. Zajęcia, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie lektora, nie podlegają zamianie na gotówkę.

 

 1. Zaświadczenia

9.1. Na prośbę ucznia Organizator wystawia wewnątrzszkolne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach na określonym poziomie zaawansowania językowego.
9.2. Aby otrzymać zaświadczenie, uczeń musi z wynikiem pozytywnym zdać test sprawdzający wiedzę na określonym poziomie.
9.3. Test sprawdzający wiedzę organizowany jest podczas zajęć, które uczeń opłaca zgodnie z cennikiem.
9.4. Zaświadczenia wysyłane są nieodpłatnie w formacie pdf na podany przez ucznia adres email.

 

 1. Reklamacje

10.1. Uczniowi przysługuje prawo złożenia reklamacji lub skargi na lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu zajęć.
10.2. Reklamację można wysłać mailowo na adres info@alter.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko lektora, nazwę zajęć, których reklamacja dotyczy, uzasadnienie reklamacji.

 

 1. Postanowienia końcowe

11.1. Wniesienie opłaty przez ucznia i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie zajęć językowych w ustalonym terminie.
11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.
11.3. Uczeń ma prawo do zmiany lektora po telefonicznym lub mailowym poinformowaniu Organizatora.
11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora po wcześniejszym poinformowaniu ucznia.
11.5. Ochrona danych osobowych uczniów odbywa się zgodnie z informacjami podanymi na stronie https://www.Alter.edu.pl/polityka-prywatnosci/

11.6. Organizator będzie udostępniał dane kontaktowe kursantów oraz ich opiekunów lektorom/nauczycielom oraz innym kursantom w celu przesyłania widomości oraz materiałach związanych z prowadzeniem zajęć.

11.7. Organizator nagrywa niektóre zajęcia w celach sprawdzania jakości oraz postępów uczniów. W sytuacji gdy organizator będzie chciał opublikować nagrania – konieczna jest mailowa bądź telefoniczna zgoda uczestnika zajęć lub jego opiekuna.