fbpx

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć i kursów (zwanych dalej Kursem) przez ALTER – Szkoła Angielskiego Online prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ALTER – Barbara Galt z siedzibą przy ulicy Polnej 30, Suchym Bór, 46-053 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8811405769, REGON  384575668 zwaną dalej Organizatorem
 2. Możesz skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres e-mail: info@alter.edu.pl lub telefonicznie: 506 09 5555.
 3. Wszelkie lekcje, zajęcia, konsultacje oraz inne formy wsparcia dydaktycznego oferowane przez lektorów współpracujących z Organizatorem muszą być organizowane wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów Organizatora. Bezpośrednie umawianie się na takie usługi z lektorami, omijając oficjalne procedury Organizatora, jest zabronione i będzie traktowane jako poważne naruszenie regulaminu. W przypadku stwierdzenia naruszenia tej zasady przez Klienta/Uczestnika, Organizator ma prawo do podjęcia kroków prawnych, w tym wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie. Celem tej zasady jest zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i utrzymanie pozytywnych relacji pomiędzy kursantami, lektorami, a Organizatorem.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej Organizatora nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia współpracy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 5. Współpraca zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem 6.
 6. W sytuacji gdy z uzgodnień Stron lub z opisu Kursu wynika, iż termin płatności przypada po dniu zawarciu współpracy, zostaje ona zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Integralną częścią warunków współpracy jest opis Kursu oraz indywidualne uzgodnienia (o ile były poczynione).
 8. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem Kursu,
  wiążący jest opis Kursu. W przypadku rozbieżności między treścią indywidualnych uzgodnień a Regulaminem lub opisem Kursu, wiążące są indywidualne uzgodnienia.
 9. Ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN i obejmują wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 10. Słownik pojęć znajduje się w 14 Regulaminu.

§2 PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zajęcia. Szczegółowe informacje dot. płatności, w tym harmonogram określono w opisie produktu/w drodze indywidualnych uzgodnień oraz w §3.
 2. Brak płatności w terminie, skutkuje uruchomieniem przez Organizatora procedury windykacji należności. W przypadku braku dokonania płatności po uprzednim wezwaniu do zapłaty, Organizator skieruje sprawę do postępowania sądowego, w tym m.in. do elektronicznego postępowania upominawczego.
 3. W przypadku braku terminowej wpłaty, Organizator po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania współpracy, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania współpracy.
 4. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Kursu.
 5. Ceną najniższą jest najniższa cena za Kurs, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku Kursu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Kursu do dnia wprowadzenia obniżki.

§3 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZAMAWIANIA KURSU

 1. Płatności za Kurs można dokonać za pomocą bramki płatniczej bądź za pomocą przelewu tradycyjnego, Organizator korzysta z usług Serwisu DotPay/Przelewy24 oraz TPay do oferowania płatności on-line.
 2. Organizator ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – o ile płatność powinna być dokonana niezwłocznie po złożeniu zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia
 3. W celu zakupienia Kursu w inny sposób niż za pośrednictwem sklepu/platformy, np. drogą elektroniczną za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych należy:
 • wybrać Kurs, który chce się kupić i poinformować o tym Organizatora,
 • po wybraniu Kursu, należy wskazać wymagane przez Organizatora informacje (np. dane Klienta, sposób płatności);
 • przed zaakceptowaniem zamówienia, należy zapoznać się z informacją o cenie;
 • zaakceptować przedstawione przez Organizatora warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności (o ile jest warunkiem złożenia zamówienia);
 • po złożeniu zamówienia, Organizator przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia.
 1. Po zawarciu współpracy, co następuje m.in. poprzez akceptację Regulaminu, informacje o udzielonych zgodach i akceptacje warunków współpracy można znaleźć na Koncie/Panelu Klienta.
 2. Klient wyraża zgodę na przesłanie wszystkich dokumentów dotyczących współpracy w wersji elektronicznej.

§4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Organizator świadczy usługi edukacyjne dla Uczestnika, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązał się zorganizować w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, rezerwuje termin zajęć i pozostaje w gotowości do świadczenia usług, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikowi warunki do nauki przez odpowiednio dobrany program nauczania, materiały dydaktyczne i wykwalifikowaną kadrę.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad panujących w trakcie zajęć, w tym do przygotowywania się do zajęć, do przestrzegania zasad kultury osobistej oraz niezakłócania pracy podczas zajęć.
 4. W przypadku zajęć grupowych, w sytuacji gdy liczebność grupy spadnie poniżej 3 osób lub nie zbierze się co najmniej 3 – osobowa grupa, chyba że z opisu kursu wynika inna minimalna liczba. Organizator ma prawo rozwiązać współpracę z ważnych przyczyn. Organizator może także zaproponować przeniesienie Uczestnika do innej grupy lub zaproponować podniesienie opłaty, a Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty.

§5 HARMONOGRAM

 1. Termin, wymiar czasu zajęć, jak również planowaną liczbę zajęć wskazano w Harmonogramie zajęć i/lub w Panelu Klienta.
 2. Harmonogram zajęć określany jest nie później niż przed rozpoczęciem zajęć, o ile nie wskazano inaczej w opisie Kursu lub w ramach indywidualnych uzgodnień.
 3. Organizator z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zajęć, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć lub zostanie wyznaczony inny lektor na zastępstwo.
 4. W przypadku zajęć grupowych:
 • z uwagi na specyfikę zajęć, zmiana harmonogramu zajęć przez Klienta/ Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Kinga/Uczestnika nie jest możliwa;
 • nieobecność Uczestnika na zajęciach z przyczyn leżących po stronie Klienta/Uczestnika nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem lub które Organizator był gotowy świadczyć w związku z rezerwacją terminu dla Uczestnika.
 1. W przypadku zajęć indywidualnych (1:1), zmiana harmonogramu zajęć przez Klienta/ Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Klienta/Uczestnika bez podawania przyczyny jest możliwa wyłącznie na zasadach opisanych poniżej:
 • Klient/Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie najpóźniej na 24 godziny (poniedziałkowe zajęcia max w piątek do 18.00) przed planowanymi zajęciami (np. e-mailem lub w inny przyjęty sposób do komunikacji z Organizatorem);
 • Klient/Uczestnik ma obowiązek odrobić zajęcia, których termin został zmieniony nie później niż w terminie do końca danego miesiąca kalendarzowego;
 • Klient/Uczestnik może przełożyć maksymalnie 5 zajęć w roku licząc od dnia zawarcia umowy;
 • nieobecność Klienta/Uczestnika na zajęciach w przypadku braku odwołania zajęć zgodnie z pkt 1-3 nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem lub które Organizator był gotowy świadczyć w związku z rezerwacją terminu dla Uczestnika. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych, Uczestnik ma możliwość otrzymać dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W takim przypadku Uczestnik kontaktuje się z Organizatorem wskazując adres e-mail, na który materiały mają zostać udostępnione.
 1. W przypadku zajęć grupowych, w sytuacji gdy liczebność grupy spadnie poniżej minimalnej liczby osób, czyli 3 osób na kursie, szkoła ma prawo zaproponować podniesienie opłaty, przeniesienie do innej grupy bądź zakończyć współprace zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu.

§6 ZAJĘCIA ON-LINE – WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W przypadku zajęć on-line, Uczestnik powinien posiadać:
 • aktywną pocztę elektroniczną,
 • sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.
 1. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócenia, w tym przerwanie uczestnictwa Uczestnika w zajęciach.
 2. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Klienta/Uczestnika lub innych podmiotów, z których usług Klient/Uczestnik korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Organizatora.
 3. Wystąpienie problemów technicznych, o których mowa w ust. 3, które uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach, nie zwalnia Klienta/Uczestnika z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem lub które Organizator był gotowy świadczyć w związku z rezerwacją terminu dla Uczestnika.
 4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Organizatora lub podmiotów wspierających Organizatora w realizacji współpracy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te – w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin.
 5. Udostępniane materiały mogą być w formacie *.PDF*, *.doc, *.mp3, *.mp4 ,*.zip, *.rar, Uczestnik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 6. W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy/ programu/ aplikacji, konieczne będzie posiadanie przez Uczestnika dostępu do ww. platform. Organizator przekaże Uczestnikowi instrukcje dot. uzyskania dostępu do ww. platform.

§7 WIZERUNEK

 1. Klient wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu zajęć/wydarzeń organizowanych przez Organizatora do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. Przetwarzanie wizerunku do celów marketingowych wymaga odrębnej zgody. W przypadku gdy Klient nie jest Uczestnikiem, Klient przez akceptacją Regulaminu zobowiązany jest do uzyskania zgody Uczestnika w zakresie opisanym powyżej.
 2. Wizerunek Uczestnika, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach/wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 3. Uczestnik nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.

§8 MATERIAŁY EDUKACYJNE

 1. Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta/Uczestnika na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych udostępnianych informacji i materiałów.
 2. Udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi dysponuje Organizator bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Organizatora w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się z Organizatorem.

§9 ROZWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

 1. Klient bez podania przyczyny ma prawo rozwiązać współpracę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli z zachowaniem 20-dniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia zajęcia odbywają się wg ustalonego planu i należy je opłacić.
 2. Rozwiązanie Współpracy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Współpracy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mailem).
 3. Organizator ma prawo rozwiązać współpracę z ważnych przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta/Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za zajęcia – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania współpracy w trybie natychmiastowym.
 4. Z chwilą rozwiązania współpracy, Organizator dokonuje rozliczenia wniesionych opłat.
 5. W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w kwocie wyższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Organizator oraz kwocie wydatków poniesionych przez Organizatora w celu należytego wykonania umowy, Organizator zwraca Klientowi nadpłatę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania współpracy. Nadpłata zwracana jest na rachunek wskazany przez Klienta.
 6. W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w kwocie niższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania współpracy oraz kwocie wydatków poniesionych przez Organizatora w celu należytego wykonania umowy, Klient ma obowiązek uregulować niedopłatę (brakującą kwotę) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia wezwania.

§10 ZMIANY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku istotnej zmiany czynników ekonomicznych (np. z uwagi na wzrost obciążeń i opłat publicznych, wzrost opłat administracyjnych), o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Organizatora, a także z powodu zmiany przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta) lub decyzji i orzeczeń w zakresie, w jakim wymuszają one na Organizatorze wprowadzenie zmian. Zmiany mogą być wprowadzone nie częściej niż 2 razy w trakcie trwania współpracy.
 2. O każdej zmianie Regulaminu, Klient zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
 3. Organizator zawiadamiając o zmianach, o których mowa w 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi Organizatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.
 4. Klient ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć współpracę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie złoży wypowiedzenie, współpraca rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. Zmiana terminu zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, o której mowa w §5 i §6 Harmonogram/Zajęcia on-line nie stanowi zmiany współpracy. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć przez Uczestnika w nowym zaproponowanym przez Organizatora terminie – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona lub zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy – zgodnie z decyzją Klienta.

§11 WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
 • aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
 • aktywnego konta poczty elektronicznej,
 • dostępu do sieci Internet.
 • Zainstalowania aplikacji Zoom

§12 KONTO KLIENTA

 1. W związku ze złożeniem zamówienia, Organizator tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta, dalej jako Konto/ Konto Użytkownika. Współpraca na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony. Konto Użytkownika pozwala Klientowi m.in. na dostęp do historii zamówień.§
 2. W związku z zawarciem współpracy, Organizator tworzy dla Klienta Konto Klienta, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta w celu realizacji współpracy, dalej jako Konto/ Konto Klienta. Współpraca na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas trwania realizacji współpracy.
 3. Klient nie może udostępniać Konta osobom trzecim.
 4. Organizator przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące
  Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji z Organizatorem z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta może wiązać się z utratą dostępu lub trudnościami w korzystaniu z Produktów udostępnionych w ramach Konta.
 7. Organizator może wypowiedzieć współpracę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
 • z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
 • bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 3. Organizator ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta współpracę w trybie natychmiastowym. W tym celu Organizator przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia współpracy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 

§14 UPRAWNIENIA Z TYTUŁU TREŚCI/USŁUG CYFROWYCH

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
 2. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Klient może złożyć reklamację wysyłając ją na adres Organizatora wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

§15 OPINIE O USŁUGACH

 1. Opinie dotyczące Usług publikowane przez Organizatora są przez niego weryfikowane.
 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Organizatora w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Usług Organizatora, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Usług Organizatora, opinia ta nie jest publikowana przez Organizatora.
 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Usług Organizatora, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
 5. Organizator nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

 

§ 16 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 • Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku lub w oparciu o inne przepisy prawa;
 • Klient – podmiot, który planuje zawrzeć współpracę lub zawiera współpracę na Kurs z Organizatorem, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwana również Użytkownikiem;
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 • Kurs – zajęcia edukacyjne/usługa edukacyjna świadczona przez Organizatora na rzecz Klienta;
 • Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana przez Klienta jako osoba korzystająca z zajęć/usług edukacyjnych świadczonych przez Organizatora;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca współpracę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej współpracy wynika, że współpraca ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady współpracy Organizatora z Klientem/Uczestnikiem;
 • Sklep/platforma/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż usług przez Organizatora;
 • Współpraca – umowa zawarta między Organizatorem a Klientem.

 

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony współpracy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu współpracy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu współpracy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie; Sądem właściwym jest sąd polski z zastrz. ust. 4.
 4. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie współpracy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze współpracy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Organizatorem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów RODO, poniżej przesyłamy najważniejsze informacje:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO

 1. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się w Polityce Prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

 1. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego należy stosować właściwe środki techniczne minimalizujące opisane zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość. Organizator nie zwraca się z prośbą o udostępnienie jej w jakiejkolwiek formie Hasła. W ramach świadczonych usług, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Organizator odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za niezgodność Produktów z Umową. Organizator odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi za wady, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (nie dotyczy usług). Do odpowiedzialności za należytą realizację Usług oraz w zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Informujemy, że w przypadku zawarcia współpracy na odległość lub poza siedzibą Organizatora, Klient który jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumentach w rozumieniu art. 385kodeksu cywilnego przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od współpracy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia współpracy z zastrzeżeniem ust. 5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Klient informuje o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres Organizatora (wzór: Odstępuję od współpracy z dnia …). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od współpracy przed jego upływem.
 4. Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od współpracy w przypadku gdy Organizator wykonał usługę lub dostarczył e-produkt za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od współpracy i przyjął to do wiadomości. W przypadku usługi o dostarczanie treści cyfrowych, Organizator przekazuje Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody.
 5. W przypadku odstąpienia od Współpracy Klientowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient/Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z współpracy, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie współpracy lub ma prawo; skorzystać z platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr).