fbpx

REGULAMIN PÓŁKOLONII/ZAJĘĆ WAKACYJNYCH
Definicje
Organizator: Organizatorem zajęć/lekcji językowych przez Internet jest firma Alter – Barbara Galt, zarejestrowana przy ul. Polna 30, Suchy Bór k/Opola, 46-053, (Biuro Obsługi Klienta: ul. Ozimska 184/8 45-300 Opole ) NIP 8811405769,
Uczeń/kursant: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła zajęcia językowe.
Cennik: cennik zajęć językowych przez Internet podany na stronie https://alter.edu.pl/cennik, zawiera on opłaty za pojedyncze zajęcia indywidualne oraz grupowe o długości 45 lub 60 minut (+/- 4minuty) a także ceny półkolonii językowych i krótkich kursów intensywnych.

1. Zakres świadczonych usług
1.1. Organizator prowadzi grupowe zajęcia z języków obcych przez Internet. Zajęcia odbywają się w określonych terminach.
1.2. Każdemu uczniowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora, przysługuje prawo do skorzystania z darmowego spotkania organizacyjnego (zwanego dalej: rozmową poziomującą). Rozmowa poziomująca trwa ok 10-15 minut. W trakcie rozmowy poziomującej lektor poznaje poziom języka angielskiego ucznia i jego potrzeby, aby móc dostosować tematykę zajęć, sposób nauczania oraz wykorzystane materiały do jego indywidualnych potrzeb.
1.3. Każde zajęcia prowadzone są przez Internet przez lektora języka obcego.
1.4. Za rozpoczęcie zajęć uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie lektor rozpocznie rozmowę z uczniem przez komunikator Zoom lub inny.
1.5. Jednostka lekcyjna (zajęcia) trwa 45 lub 60 minut (+/- 4 minuty) z wyłączeniem zajęć, których długość była zwiększana lub zmniejszana podczas indywidualnych ustaleń z uczniem.
1.6. Organizator zawiera z uczniem umowę ustną na przeprowadzenie zajęć języka obcego przez Internet z wybranym lektorem w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na zajęcia jest dokonanie płatności.
1.7. Organizator zastrzega możliwość utworzenia grupy tylko w przypadku zgłoszenia się co najmniej 3 osób w danej grupie. Grupy nie mogą mieć więcej jak 5 kursantów.

2. 2. Materiały dydaktyczne
2.1.1. 2.1. Szkoła ALTER udostępnia uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat.
2.1.2. 2.2. Uczeń może zakupić dodatkowe podręczniki, słowniki itp. na własny użytek po ewentualnym wskazaniu ich przez lektora. Materiały te mogą służyć jako uzupełnienie zajęć przez Internet.
2.1.3. 2.3. W czasie trwania zajęć wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci Internet, za te materiały uczeń także nie ponosi żadnych kosztów.
2.1.4. 2.4. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą wirtualnej klasy, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

3. 3. Terminy zajęć
3.1. Terminy zajęć (dni tygodnia, godziny) każdego ucznia ustalane są indywidualnie.
3.2. W przypadku zajęć w parach lub grupach zajęcia rozpoczynają się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z jednym z uczestników zajęć grupowych, bez konieczności oczekiwania na pozostałych uczniów.
3.3. Spóźnienia ucznia oraz lektora
3.3.1. Spóźnienie ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli lektor nie zastanie ucznia o umówionej godzinie w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, zajęcia uznaje się za przeprowadzone. Wyjątek mogą stanowić sytuacje zajęć indywidualnych, gdy uczeń poinformuje lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie zajęć w późniejszym terminie. Rozpoczęcie zajęć w późniejszym terminie nie oznacza jednak ich przedłużenia. Zajęcia kończą się wtedy o ustalonej wcześniej porze.
3.3.2. Spóźnienie lektora: czas spóźnienia lektora doliczany jest do czasu zajęć lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnych zajęć. Jeżeli lektor nie stawi się na zajęcia do piętnastu minut od momentu zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, uczeń ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnych zajęć zamiast tych. Uczeń nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu lektora należy niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail info@alter.edu.pl.

4. Płatności
4.1. Płatności dokonywane są przez system DotPay.
4.2. Depozyt w kwocie 49zł pobierany jest przy potwierdzeniu terminu i zapisu na zajęcia.
4.3. Pozostałą sumę należy uregulować maksymalnie 15 dni przed rozpoczęciem planowanych zajęć.

5. Wymagania systemowe
Aby wziąć udział w zajęciach językowych przez Internet, uczeń powinien posiadać:
• komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
• zainstalowany komunikator Zoom (optymalnie najnowsza wersja),
• zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (optymalnie najnowsza wersja) z aktualną wersją wtyczki Java.
• w miarę możliwości także słuchawki z mikrofonem

6. Rezygnacja z półkolonii/zajęć wakacyjnych
6.1. Zajęcia są grupowe są tworzone przy minimum 3 osobach w grupie. Uczniowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć z zachowaniem 20 dniowego okresu wypowiedzenia przed dniem rozpoczęcia półkolonii/zajęć.
6.2. Uczeń powinien poinformować Organizatora o chęci rezygnacji z kursu wysyłając wiadomość na adres e-mail info@alter.edu.pl.
6.3. Płatność za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona przelewem na konto podane przez ucznia w terminie do 14 dni od momentu rezygnacji z kursu. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o ewentualne koszty transferu (np. międzynarodowego), zgodnie z cennikiem poszczególnych banków.
6.4. Uczniowi przysługuje prawo wymiany wpłaconej kwoty/depozytu (49zł) na jednorazowe 60-minutowe zajęcia indywidualne z lektorem Native Speaker, jeśli wybrana przez niego grupa nie powstanie.

7. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne
7.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie lektora, uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia zajęć w ilości równej ilości zajęć, które nie odbyły się z powodu tych problemów.
7.2. Zajęcia, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie lektora, nie podlegają zamianie na gotówkę.

8. Reklamacje
8.1. Uczniowi przysługuje prawo złożenia reklamacji lub skargi na lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu zajęć.
8.2. Reklamację można wysłać mailowo na adres info@alter.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko lektora, nazwę zajęć, których reklamacja dotyczy, uzasadnienie reklamacji.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Wniesienie opłaty przez ucznia i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie zajęć językowych w ustalonym terminie.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora po wcześniejszym poinformowaniu ucznia.
9.4. Ochrona danych osobowych uczniów odbywa się zgodnie z informacjami podanymi na stronie https://www.Alter.edu.pl/polityka-prywatnosci/
9.5. Organizator będzie udostępniał dane kontaktowe kursantów oraz ich opiekunów lektorom/nauczycielom oraz innym kursantom w celu przesyłania widomości oraz materiałach związanych z prowadzeniem zajęć.
9.6. Organizator nagrywa niektóre zajęcia w celach sprawdzania jakości oraz postępów uczniów. W sytuacji, gdy organizator będzie chciał opublikować nagrania – konieczna jest mailowa bądź telefoniczna zgoda uczestnika zajęć lub jego opiekuna.